Symmetrical Job
Ubezpieczenia

Znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny następuje na podstawie wniosku zleceniobiorcy, który to zleceniobiorca z tytułu umowy zlecenia objęty jest ubezpieczeniem zdrowotnym.

Za członka rodziny - do celów ubezpieczenia zdrowotnego uważa się:
- dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
- małżonka,
- wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ubezpieczony ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny jeśli nie są oni osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, ani osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji.

Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić płatnika składek o nabyciu uprawnień przez członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego oraz o zmianach lub błędach w podanych wcześniej danych członka rodziny.

Wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisu kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia, rodzi obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązku tych ubezpieczeń nie wyłącza okoliczność, że osoba, z którą zawierana jest tego typu umowa jest ubezpieczona w KRUS.

Umowa o dzieło jest umową, na podstawie której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła. Umowa ta jest więc umową rezultatu.

Umowę o dzieło, nie jest samoistnym tytułem do objęcia danej osoby ubezpieczeniami społecznymi, ubezpieczeniem wypadkowym oraz ubezpieczeniem zdrowotnym. Osoba, która wykonuje pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło nie podlega z tego tytułu żadnym ubezpieczeniom.

Jeśli osoba wykonująca dzieło chce korzystać bezpłatnej z opieki zdrowotnej powinna ubezpieczyć się we własnym zakresie.

Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorca przystępuje na swój wniosek. We wniosku zleceniobiorca może podać datę, od której chce być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, ale jeszcze ważniejszy jest termin złożenia wniosku w tej sprawie. Zleceniodawca, czyli płatnik składek, musi zgłosić zleceniobiorcę w ZUS do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Ma na to 7 dni od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia wykonywania zlecenia. Jeśli do tego czasu otrzyma wniosek zleceniobiorcy o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, to zdąży to ująć w zgłoszeniu ZUS ZUA. Wtedy zleceniobiorca będzie objęty dobrowolnym ubezpieczeniem od dnia, który wskazał we wniosku. Jeśli natomiast zleceniobiorca złoży płatnikowi wniosek dopiero po upływie 7 dni to dobrowolne ubezpieczenie chorobowe będzie go obejmować od daty dokonania zgłoszenia do ZUS przez płatnika składek (art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Data początkowa objęcia ubezpieczeniem chorobowym może mieć niemałe znaczenie z uwagi na tzw. okres wyczekiwania (szczegóły w pytaniu „czy zwolnienia zleceniobiorców są płatne”)

Uwaga! Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu umowy zlecenia mogą przystąpić wyłącznie osoby, które podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalne i rentowe).
Wnioski można przesyłać w treści e-maila, na adres pracownicy@jobmangroup.pl lub w formie papierowej na adres Centrali w Krakowie (Jobman Group Sp. z o.o., ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków) z uwzględnieniem następujących informacji:

Zwolnienia lekarskie osób zatrudnionych na umowę zlecenia są płatne tylko jeśli osoba podlega obowiązkowym składkom na ubezpieczenia społeczne i złożyła wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Zasadniczo zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego (zleceniobiorcy opłacają składkę na ubezpieczenie chorobowe dobrowolnie).

W przypadku zleceniobiorców, którzy mają opłacane dobrowolne chorobowe za dni nieobecności w pracy z powodu choroby przysługuje zasiłek chorobowy po upływie okresu wyczekiwania, który wynosi 90 dni. Do okresu wyczekiwania na mocy art. 4 ust. 2 u.s.p. wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego, bez okresu wyczekiwania mają osoby, które:
- są absolwentami szkół lub szkół wyższych i przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- u których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do lub z pracy.

Jeśli zleceniobiorca, spełniający warunki podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, ma zawartą jedną lub kilka umów zlecenie z innymi podmiotami, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Na swój wniosek może być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym z wybranych przez siebie pozostałych umów zlecenie. Może również zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń.

Ważne by pamiętać, że zasada ta dotyczy tylko takiej sytuacji, w której zleceniobiorca wykonuje czynności na podstawie innych umów zlecenie dla innych podmiotów lub kolejnych umów zlecenie w ramach jednego podmiotu dotyczących odmiennych czynności. Jeżeli w ramach jednej spółki zostanie podpisanych z jednym zleceniobiorcą kilka umów zlecenie pokrywających się zakresem czynności, to taka osoba podlega ubezpieczeniom tak samo ze wszystkich umów zlecenie.

W celu wyrażenia woli nieobciążania składkami wybranej umowy jest konieczność przedstawienia odpowiedniego oświadczenia ze strony osoby zawierającej umowę.

art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)
art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).
Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami, z chęcią pomożemy!
Kontakt
wstecz
Nie masz jeszcze konta?
Zaadzwoń do nas pod nr
12 294 13 05,

napisz na adres
biuro@jobmangroup.pl

lub odwiedź naszą siedzibę
Kraków ul. Bociana 22A.
Formularz nie został wypełniony prawidłowo.
Popraw lub uzupełnij wyróżnione pozycje.