Symmetrical Job
Składki

Znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

W zależności od zawartej umowy:
Umowa dzieło/zlecenie uczeń - brak składek;
Umowa zlecenie ZUS - składki emerytalna rentowa, zdrowotna;
Umowa zlecenie ZUS z dobrowolnym chorobowym - składki emerytalna rentowa, zdrowotna, dobrowolne chorobowe;
Umowa zlecenie zdrowotna - składka zdrowotna;

Wysokości poszczególnych składek w części finansowanej przez ubezpieczonego:
- emerytalna - 9,76%
- rentowa - 1,5%
- chorobowa - 2,45%
- zdrowotna - 9% podstawy wymiaru (podstawę wymiaru ustala się odejmując od wynagrodzenia brutto składki na ubezpieczenia społeczne).

Informacja ta jest konieczna dla prawidłowego określenia statusu ubezpieczeniowego. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę*, umowy zlecenia** w innej firmie niż Jobman Group Sp. z o.o. lub prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega wyłącznie składce zdrowotnej. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają wówczas charakter dobrowolny.

*w przypadku, gdy kwota wynagrodzenia przekracza płacę minimalną. Wyjątek stanowią osoby posiadające prawo do emerytury lub renty – tutaj nie ma znaczenia wysokość osiąganego przychodu ze stosunku pracy.

**w przypadku, gdy z tytułu tej umowy odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Możliwość korzystania z państwowej służby zdrowia posiadają osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu tej umowy, a także uczniowie/studenci zgłoszeni do tego ubezpieczenia przez rodziców (lub innych opiekunów prawnych) posiadających tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. u pracodawcy, w Urzędzie Pracy jeśli rodzic jest zarejestrowany jako bezrobotny lub w ZUS itd.). Zgłoszenia dokonuje tylko jeden z rodziców. Jeżeli żaden z rodziców nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia powinni dokonać ubezpieczeni dziadkowie. Jeśli zarówno rodzice jak i dziadkowie nie są ubezpieczeni należy zgłosić powyższy fakt w szkole/uczelni, do której osoba uczęszcza i na którą wtedy spada obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Uczniowie/ studenci pobierający świadczenie rentowe (np. renta rodzinna, socjalna) posiadają własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego.

Uwaga!
- Zgodnie z przepisami osoby, które same będąc ubezpieczonymi nie zgłoszą członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego podlegają karze grzywny.
- Osoba, która zmienia status z ZUS na ucznia (do ukończenia 26 roku życia) powinna zostać ponownie zgłoszona przez opiekunów do ubezpieczenia zdrowotnego.
- W przypadku osoby będącej uczniem i pozostającej w związku małżeńskim obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na małżonku posiadającym tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego.
- Z dniem ukończenia przez ucznia/studenta wieku 26 lat na zleceniodawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia osoby do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorca przystępuje na swój wniosek. We wniosku zleceniobiorca może podać datę, od której chce być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, ale jeszcze ważniejszy jest termin złożenia wniosku w tej sprawie. Zleceniodawca, czyli płatnik składek, musi zgłosić zleceniobiorcę w ZUS do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Ma na to 7 dni od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia wykonywania zlecenia. Jeśli do tego czasu otrzyma wniosek zleceniobiorcy o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, to zdąży to ująć w zgłoszeniu ZUS ZUA. Wtedy zleceniobiorca będzie objęty dobrowolnym ubezpieczeniem od dnia, który wskazał we wniosku. Jeśli natomiast zleceniobiorca złoży płatnikowi wniosek dopiero po upływie 7 dni to dobrowolne ubezpieczenie chorobowe będzie go obejmować od daty dokonania zgłoszenia do ZUS przez płatnika składek (art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Data początkowa objęcia ubezpieczeniem chorobowym może mieć niemałe znaczenie z uwagi na tzw. okres wyczekiwania (szczegóły w pytaniu „czy zwolnienia zleceniobiorców są płatne”)

Uwaga! Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu umowy zlecenia mogą przystąpić wyłącznie osoby, które podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalne i rentowe).
Wnioski można przesyłać w treści e-maila, na adres pracownicy@jobmangroup.pl lub w formie papierowej na adres Centrali w Krakowie (Jobman Group Sp. z o.o., ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków) z uwzględnieniem następujących informacji:

Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami, z chęcią pomożemy!
Kontakt
wstecz
Nie masz jeszcze konta?
Zaadzwoń do nas pod nr
12 294 13 05,

napisz na adres
biuro@jobmangroup.pl

lub odwiedź naszą siedzibę
Kraków ul. Bociana 22A.
Formularz nie został wypełniony prawidłowo.
Popraw lub uzupełnij wyróżnione pozycje.