Symmetrical Job
Kary i zajęcia komornicze

Znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Kary umowne, jakie wpisane są w nasze umowy (zlecenia i o dzieło) regulują jedynie te przypadki i te obowiązki, jakie nakładają na nas nasi Klienci.

Innymi słowy, ponieważ odpowiadamy np. finansowo względem klienta za obecność naszych pracowników na sklepie danego dnia i w wyznaczonych godzinach, czy też za odpowiedni strój pracownika, tego samego musimy wymagać od naszych pracowników. Wymaganie zatem zapłaty kary umownej od pracownika w tym zakresie jest formą naprawienia szkody jaką ponieśliśmy (bo np. sami musieliśmy zapłacić karę). Trzeba też pamiętać, iż obowiązek dłużnika (pracownika) zapłaty kary umownej nie powstanie wtedy, gdy nie ponosi on odpowiedzialności np. za brak świadczenia w terminie, lecz jest to spowodowane siłą wyższą (np. nieobecność spowodowana chorobą).

Zgodnie z Art. 483. § 1. Kodeksu cywilnego: „Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).” Kara umowna jest zatem swoistym zabezpieczeniem interesów tej strony umowy, na rzecz której została ona zastrzeżona, jest wzmocnieniem obowiązków nałożonych na drugą stronę przez umowę.

Zajęcie wierzytelności: Wysokość potrąceń określana jest przez organ egzekucyjny. Wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej nie jest wynagrodzeniem za pracę, w związku z tym nie podlega ochronie przed potrąceniami określonej w kodeksie pracy – chyba, że komornik sądowy sam ograniczy zakres zajęcia.

Zajęcie prawa majątkowego: Ustawodawca w ueap (Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) nie przewiduje wprost żadnych ograniczeń egzekucji z wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych. Oznacza to, że przy egzekucji administracyjnej wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych podlega egzekucji w pełnej wysokości chyba, że organ administracyjny sam ograniczy zakres zajęcia. Tak więc, jeśli egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy, ZUS lub inne uprawnione organy egzekucyjne zajęciu podlega cała suma przypadająca do wypłaty.

Należy niezwłocznie skontaktować się z organem egzekucyjnym, który dokonał zajęcia wierzytelności, wynagrodzenia, prawa majątkowego.
Należy pamiętać, iż Jobman Group jest jedynie wykonawcą postanowienia egzekucyjnego! Nie mamy wpływu na otrzymane zajęcie oraz zobligowani jesteśmy do jego realizacji. Nie mamy również wpływu na wysokość potrącenia.

Wysokość zajęcia zostaje wskazana komornika sądowego lub organ egzekucyjny.

W przypadku otrzymania przez firmę informacji o zajęciu całości lub części wynagrodzenia lub wierzytelności przysługującej Zleceniobiorcy, przez uprawnione do tego - z mocy obowiązujących przepisów prawa podmioty - oraz nałożeniu na Zleceniodawcę obowiązku dokonywania z tego tytułu jakichkolwiek potrąceń z wynagrodzenia, lub przekazania całości przysługującej Zleceniobiorcy wierzytelności, niezależnie od terminów wypłaty wynagrodzenia wskazanych w danej KARCIE ZLECENIOBIORCY/WYKONAWCY, ewentualna część wynagrodzenia Zleceniobiorcy nie podlegająca zajęciu, przez okres tego zajęcia, wypłacana będzie w systemie miesięcznym do 15-go każdego miesiąca.
Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami, z chęcią pomożemy!
Kontakt
wstecz
Nie masz jeszcze konta?
Zaadzwoń do nas pod nr
12 294 13 05,

napisz na adres
biuro@jobmangroup.pl

lub odwiedź naszą siedzibę
Kraków ul. Bociana 22A.
Formularz nie został wypełniony prawidłowo.
Popraw lub uzupełnij wyróżnione pozycje.