Symmetrical Job
WYNAGRODZENIE (termin wypłaty, wysokość, wstrzymanie)

Znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Od 1 lipca 2017 r. w Jobman Group Sp. z o.o. obowiązują dwa systemy wypłaty wynagrodzeń: miesięczny i tygodniowy.

W SYSTEMIE MIESIĘCZNYM wynagrodzenie wypłacane jest do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. System ten dotyczy wszystkich zleceń związanych z odpowiedzialnością finansową, czyli przede wszystkim z obsługą kas fiskalnych.

W SYSTEMIE TYGODNIOWYM przelew wynagrodzenia realizowany jest w środę pod warunkiem, że Zleceniobiorca dostarczył swoją Kartę lub Karty najpóźniej do północy w niedzielę. I tak np. jeżeli dostarczysz Kartę w niedzielę o godz. 17:23, przelew wynagrodzenia zrealizujemy w najbliższą środę. Jeżeli jednak Kartę dostarczysz w poniedziałek o godz. 08:02 - przelew wypłacimy dopiero w środę za tydzień.

System tygodniowy dotyczy wszystkich pozostałych zleceń (tzn. niezwiązanych z odpowiedzialnością finansową).

Od 1 lipca 2017 r. nie pobieramy żadnych opłat za przelewy wynagrodzeń (dotyczy to umów zawartych od 1 lipca 2017 r.).

W celu prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia netto z tytułu umowy zlecenia należy wziąć pod uwagę wiele czynników.

1. Status ubezpieczeniowy

Rozróżniamy trzy rodzaje statusów ubezpieczeniowych:
- status student/uczeń – nie odprowadzamy składek ZUS,
- status pełny ZUS – odprowadzamy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
- status tylko zdrowotny – odprowadzamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenia społeczne:
- emerytalne 9,76%
- rentowe 1,5%
- chorobowe 2,45% dobrowolne!

Składka zdrowotna:

Podstawą do obliczenia ubezpieczenia zdrowotnego jest kwota brutto pomniejszona o sumę składek do ZUS. Składka na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym. Oblicza się ją dwa razy:
- pierwszy raz po to, by obliczyć kwotę, jaką należy wpłacić do ZUS-u według stawki 9%,
- drugi raz po to, by obliczyć kwotę, o którą pomniejszy się zaliczkę na podatek dochodowy według stawki 7,75%.

2. Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu pomniejszają podstawę opodatkowania. Umowa zlecenie rozliczana może być na podstawie dwóch rodzajów zryczałtowania kosztów uzyskania przychodu, a mianowicie:
- zryczałtowane 20% koszty uzyskania przychodów - podstawowe koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o pdof,
- zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów - są stosowane, jeśli dotyczą rozporządzenia prawami autorskimi lub innymi wartościami niematerialnymi i prawnymi wymienionymi w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o pdof.

Aby wyliczyć koszty uzyskania przychodów, należy od kwoty wynagrodzenia brutto odjąć sumę składek na ubezpieczenie społeczne, pokrywanych z części zleceniobiorcy (jeśli występują) i powstałą różnicę pomnożyć przez zastosowaną stawkę - 20% lub 50%.

3. Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy

Od przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście, w tym z umów zlecenia i o dzieło, płatnik pobiera zaliczkę na podatek w wysokości 18%, bez względu na wysokość przychodów osiąganych przez podatnika. Podstawą jest dochód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu zaokrąglony do pełnych złotych.

Powyższe elementy, a przede wszystkim zaokrąglenia podatkowe, o którym mowa powyżej, mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia netto. Kwota netto prezentowana na Koncie Pracownika jest kwotą szacunkową, ponieważ na tym etapie nie jesteśmy w stanie precyzyjnie jej określić.
Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami, z chęcią pomożemy!
Kontakt
wstecz
Nie masz jeszcze konta?
Zaadzwoń do nas pod nr
12 294 13 05,

napisz na adres
biuro@jobmangroup.pl

lub odwiedź naszą siedzibę
Kraków ul. Bociana 22A.
Formularz nie został wypełniony prawidłowo.
Popraw lub uzupełnij wyróżnione pozycje.