Symmetrical Job
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

Znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Informujemy, że instytucją finansową, która będzie zarządzać i prowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe w Jobman Group sp. z o.o. jest Nationale-Nederlanden.

Pierwsze zgłoszenie zatrudnionych do PPK nastąpi do 12 listopada 2019 roku (składki na PPK odciągnięte zostaną z wynagrodzeń wypłacanych w grudniu 2019 roku).

Programem PPK objęte są wszystkie osoby, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu (tj. osoby, za które Jobman Group odprowadza składki emerytalne i rentowe - ZUS). Nie dotyczy więc on przykładowo studentów/uczniów, którzy nie ukończyli 26. roku życia.

Jeśli jesteś w wieku 18-54 lat i podlegasz ZUS (nie jesteś np. studentem/uczniem przed 26. rokiem życia) do programu PPK zostaniesz zapisany automatycznie przez Jobman Group.

Jeżeli ukończyłeś/aś 55 lat a masz mniej niż 70 lat, i chcesz uczestniczyć w Programie PPK, musisz zgłosić swoją chęć uczestnictwa poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji

Co miesiąc kwota odpowiadająca 3,5% Twojego wynagrodzenia będzie odkładana na indywidualnym rachunku w ramach PPK – 2% stanowić będą Twoje wpłaty (o tyle pomniejszone zostanie wypłacane Ci netto wynagrodzenia), a 1,5% będzie wpłatą Jobman Group.

Udział w programie PPK jest dobrowolny. Możesz w dowolnym momencie zarówno zrezygnować z wpłat, jak też podjąć decyzję o ponownym gromadzeniu środków.

Jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 55 lat i chcesz uczestniczyć w programie PPK, wypełnij i podpisz dokument „Wniosek 55+ o przystąpienie do PPK”, a następnie prześlij go do centrali Jobman Group (ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków).

Jeżeli chciałbyś/chciałabyś zrezygnować z uczestnictwa w programie, zachęcamy abyś zapoznał/a się najpierw z korzyściami płynącymi z uczestnictwa w PPK – gdy mimo wszystko podtrzymasz swą chęć, wypełnij i podpisz dokument „Deklaracja rezygnacji”, a następnie prześlij go do centrali Jobman Group (ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków).

Jeżeli zrezygnowałeś/aś już wcześniej z uczestnictwa w programie PPK a chcesz do niego ponownie przystąpić, wypełnij i podpisz dokument „Wznowienie wpłat PPK”, a następnie prześlij go do centrali Jobman Group (ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków).

Informacje o PPK dostępne są pod poniższymi odnośnikami:

Polecamy również webinarium.

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Oszczędności tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

PPK dotyczy wszystkich osób zatrudnionych, czyli nie tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, ale również np. zleceniobiorców. Dla uproszczenia, użyte w dalszej części poradnika terminy pracownik / pracodawca dotyczą także zleceniobiorców / zleceniodawców.

Jak możesz oszczędzać w РРК?

Źródło: www.mojeppk.pl

Pracodawca, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działająca u niego (a w razie jej braku z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie u niego przyjętym), wybierze instytucję finansową, w której utworzy prywatne rachunki PPK dla pracowników. Rachunki będą zasilane comiesięcznymi wpłatami pracownika i pracodawcy oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz pracodawcy będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia brutto. Państwo z kolei będzie przekazywać ustalone kwoty – niezależne od dochodów pracownika. Gromadzone na rachunkach środki będą inwestowane w fundusze z uwzględnieniem wieku danego uczestnika PPK – tzw. fundusze zdefiniowanej daty.

Schemat programu Pracowniczych Planów Kapitałowych

Źródło: www.mojeppk.pl

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, w którym gromadzone są prywatne oszczędności. Możliwość przystąpienia do PPK musi zostać zapewniona przez każdy podmiot zatrudniający (poza wyjątkami określonymi w ustawie), co najmniej jedną osobę zatrudnioną.

Osoba zatrudniona:

 • pracownik (osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę),
 • osoba wykonująca pracę nakładczą,
 • osoba wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług,
 • członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • członek rady nadzorczej wynagradzany z tytułu pełnienia tej funkcji,

- która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (ubezpieczeniom społecznym) z tego tytułu, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Uwaga! Zleceniobiorcy będący uczniami gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej albo studentami nie podlegają ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu do ukończenia 26 lat. Oba warunki - odpowiedniego wieku i posiadania statusu ucznia lub studenta muszą być spełnione łącznie przez cały czas trwania umowy, aby osoby te nie podlegały ubezpieczeniom. Tym samym nie podlegają oni PPK i nie będą nimi objęci.

Kolejną kategorią osób, których nie dotyczą przepisy PPK, to zleceniobiorcy, którzy:

 • podlegają z umowy zlecenia wyłącznie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (w razie zbiegu tytułów do ubezpieczeń),
 • podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z umowy zlecenia (w razie zbiegu tytułów do ubezpieczeń i złożenia wniosku o objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi).

Przykładowo: jeżeli Zleceniobiorca poza umową zlecenia zawartą z nami (t.j. Zleceniodawcą) zatrudniony jest na umowę o pracę u innego podmiotu (pracodawcy), to ten pracodawca zgłosił go do ubezpieczenia społecznego. Nawet jeśli Zleceniobiorca ten wystąpił do nas o objęcie go dobrowolnie ubezpieczeniem emerytalnym i rentowymi, a w rezultacie także obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym, i składki te opłacane są z umowy zlecenia, jedyne PPK, do którego może przystąpić, to PPK u swojego pracodawcy

Student posiada status studenta od dnia przyjęcia na studia do dnia ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. W tym okresie, jeśli podejmie pracę na umowę zlecenie jest zwolniony z ubezpieczeń społecznych oraz z ubezpieczenia zdrowotnego. Status swój student traci w następnym dniu po dniu ukończenia studiów. Nie zachowuje go do końca trwania roku akademickiego.

Źródło: www.mojeppk.pl

Do PPK może Cię zapisać tylko Twój pracodawca. Przepisy przewidują stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów zatrudniających do PPK. Od 1 lipca 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. do utworzenia PPK zobowiązane będą kolejne grupy przedsiębiorstw – od największych po najmniejsze. Etapy wprowadzania przepisów w życie:

 • od 1 lipca 2019 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na 31 grudnia 2018 r.). Termin obowiązujący Jobman Grop sp. z o.o.
 • od 1 stycznia 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30 czerwca 2019 r.)
 • od 1 lipca 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31 grudnia 2019 r.)
 • od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych

Uwaga! Jeśli dany podmiot zatrudniający należy do jednej grupy kapitałowej, to może on przystąpić do PPK w terminie, który obowiązuje największy podmiot z grupy (czyli z największą liczbą osób zatrudnionych).

Źródło: www.mojeppk.pl

Do programu zostanie automatycznie zapisana każda osoba zatrudniona, która ukończyła 18. rok życia, a nie ukończyła 55. roku życia i nie złożyła deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Osoby, które ukończyły 55. rok życia, ale nie ukończyły 70. roku życia, będą mogły przystąpić do PPK wyłącznie na swój wniosek.

Osoby, które ukończyły 70. rok życia, nie będą mogły przystąpić do PPK.

To pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej. Robi to nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy zatrudnienia. Do okresu zatrudnienia wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w tym podmiocie. Okres zatrudnienia należy uwzględniać do wyliczenia terminu zawarcia umów o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych po dacie, w której ustawa ma zastosowanie do pracodawcy (zgodnie z liczbą osób zatrudnionych), ale dopiero po upływie okresu przejściowego. W okresie przejściowym 3-miesięczny staż to warunek zapisania pracownika do PPK, ale nie wyznacza terminu na zawarcie z nim umowy o prowadzenie rachunku.

Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK finansują wpłaty podstawowe, ale będą mogli również zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych. Od państwa będzie można otrzymać jednorazową wpłatę powitalną (250 zł) i dopłaty roczne (240 zł).

Oszczędności pracownika budowane w ramach PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracownika, pracodawcy oraz od państwa.

Źródło: www.mojeppk.pl

Wpłaty podstawowe finansowane przez pracownika będą obliczane i pobierane przez pracodawcę w terminie wypłaty wynagrodzenia. Pracownik będzie co miesiąc przeznaczał na swój rachunek PPK środki w wysokości 2% swojego wynagrodzenia brutto. W przypadku osób osiągających najniższe dochody wpłata podstawowa może jednak być niższa. Dotyczy to pracowników, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia. Wpłata podstawowa dla takich osób może wynosić od 2 do 0,5% wynagrodzenia brutto.

Ponadto pracownik może zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych – w wysokości do 2% wynagrodzenia brutto. Wpłaty podstawowe i wpłaty dodatkowe finansowane przez pracownika mogą więc zasilać rachunek PPK do maksymalnej wysokości 4% wynagrodzenia brutto miesięcznie.

Źródło: www.mojeppk.pl


Wynagrodzenie brutto2 200 zł3 000 zł4 000 zł5 000 zł
Wynagrodzenie netto1 600 zł2 157 zł2 854 zł3 550 zł
Wpłata PPK pracownika (2% pensji brutto)44 zł60 zł80 zł100 zł
Podatek od wpłaty PPK pracodawcy (18% z 1,5% pensja brutto)6 zł8 zł11 zł14 zł
Pensja netto po potrąceniu PPK1 550 zł2 089 zł2 763 zł3 436 zł
Kwota odprowadzona do PPK (z wpłatą pracodawcy wynoszącą 1,5% pensji brutto)77 zł105 zł140 zł175 zł

Stan na dzień: 1.08.2019 r.

Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Pracodawca nie może sam zrezygnować z dokonywania tej wpłaty – będzie to jego obowiązkiem ustawowym. Nie wolno mu też potrącać tej kwoty z wynagrodzenia pracownika.

Ponadto pracodawca może zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych – w wysokości do 2,5% wynagrodzenia brutto. Wpłaty podstawowe i dodatkowe finansowane przez pracodawcę mogą więc zasilać rachunek PPK do maksymalnej wysokości 4% wynagrodzenia brutto miesięcznie.

Źródło: www.mojeppk.pl

Oszczędzający, po spełnieniu warunków określonych w ustawie, otrzymają środki także z trzeciego źródła – od państwa. Raz w roku otrzymają dopłatę roczną w wysokości 240 zł, a ponadto mogą liczyć na jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.
Wpłatę powitalną otrzymają pracownicy, którzy przez co najmniej 3 pełne miesiące będą uczestnikami PPK i za te miesiące dokonają wpłat podstawowych.

Dopłatę roczną natomiast otrzymają uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe łącznie z wpłatami od pracodawcy w danym roku wynoszą co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2%, muszą zgromadzić co najmniej 25% powyższej kwoty.

Dopłata roczna nie przysługuje jednak, jeśli:

 • pracodawca nie odprowadza wpłat do PPK za pracownika ze względu na jego uczestnictwo w PPE (art. 13 ust. 2 ustawy o PPK)
 • uczestnik PPK w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez niego wynosiła mniej niż 2% jego wynagrodzenia, osiągał łączne miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł przekraczające kwotę odpowiadającą 120% wynagrodzenia minimalnego (art. 32 ust. 5 ustawy PPK)
 • uczestnik PPK po ukończeniu 60. roku życia rozpoczął dokonywanie wypłat środków zgromadzonych na jego rachunku PPK (art. 97 ust. 3 ustawy o PPK)

Źródło: www.mojeppk.pl

Wyboru instytucji finansowej dokonuje pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub - jeżeli taka nie działa w jego firmie - wyboru dokonuje w porozumieniu z reprezentacją pracowników wybraną w trybie przyjętym u tego pracodawcy.

Wybrana instytucja finansowe będzie inwestować środki gromadzone na rachunkach PPK w fundusze inwestycyjne, które różnicują poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika – są to tzw. fundusze zdefiniowanej daty.

Każdy uczestnik zostanie automatycznie przypisany do określonego funduszu zdefiniowanej daty w zależności od swojej daty urodzenia. Z tym jednym funduszem inwestuje on przez cały okres gromadzenia środków. Jednak w miarę zbliżania się uczestnika do 60. roku życia fundusz automatycznie zmienia politykę inwestycyjną – w taki sposób, aby zapewniała właściwy poziom bezpieczeństwa powierzonych mu środków.

Aby dana instytucja została dopuszczona do udziału w systemie – tj. do zarządzania środkami odkładanymi na rachunku PPK – musi spełnić szereg restrykcyjnych, określonych ustawowo warunków. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych przez pracowników oszczędności.

Źródło: www.mojeppk.pl

Uczestnictwo w systemie PPK jest w pełni dobrowolne.

Każdy pracownik, w dowolnym momencie może zrezygnować z uczestnictwa w systemie i z przekazywania wpłat do PPK. Wystarczy, że złoży pracodawcy pisemną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Złożenie przez pracownika deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK obliguje pracodawcę do zaprzestania ich odprowadzania, począwszy od miesiąca, w którym pracownik taką deklarację złożył. Wpłaty pobrane w tym miesiącu podlegają zwrotowi.

W celu ułatwienia pracownikowi ewentualnej rezygnacji, poniżej udostępniliśmy formularz "Deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK". Zanim jednak zdecydujesz się na ten krok, zachęcamy do zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat rezygnacji i wypłaty środków z PPK, zamieszczonymi na portalu www.mojeppk.pl.

Informujemy, że Pracodawca w żaden sposób nie może zachęcać Pracownika do rezygnacji z PPK, dlatego też zamieszczony przez nas formularz ma na celu jedynie ułatwienie Pracownikowi tego kroku, gdy po dokładnym rozważeniu, podjął on już decyzję o rezygnacji.

Formularz Deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego.

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami i dostarczyć osobiście lub listownie do Jobman Group Sp. z o.o.

Źródło: www.mojeppk.pl

Rachunki PPK mają charakter prywatny, uczestnik będzie więc mógł w dowolnym momencie wypłacić z nich pieniądze – także przed ukończeniem 60. roku życia. W wyniku złożenia wniosku o zwrot środków pracownik otrzyma zgromadzone przez siebie oszczędności, pomniejszone o:

 • podatek od zysków kapitałowych
 • 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy, ponieważ były one zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne – pobrane 30% zapisane zostanie pracownikowi jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne
 • środki pochodzące z dopłat od państwa

Każdy pracownik będzie oczywiście miał wybór, czy pozostać w systemie PPK, czy zrezygnować z oszczędzania w nim. Jednak gromadzenie w nim oszczędności do 60. roku życia będzie niezwykle korzystne pod względem wysokości wpłat uzyskiwanych od pracodawcy oraz preferencji podatkowych.

W ustawie wyróżniono także dwie szczególne sytuacje życiowe, które wpływają na zasady wcześniejszej wypłaty środków z rachunku PPK. W trakcie gromadzenia oszczędności uczestnik programu będzie miał możliwość:

 • wypłaty środków w celu pokrycia wkładu własnego w sytuacji zaciągnięcia kredytu na zakup mieszkania lub budowę domu – o ile pracownik nie ukończył 45 lat (do 100% środków, z obowiązkiem zwrotu)
 • wypłaty środków w sytuacji poważnej choroby uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka (do 25% środków, bez obowiązku zwrotu).

Jeśli pracownik nie zdecyduje się wcześniej zrezygnować z oszczędzania w programie PPK, będzie mógł wypłacić zgromadzone oszczędności z chwilą ukończenia 60 lat. W domyślnym wariancie – najkorzystniejszym podatkowo – otrzyma wówczas:

 • jednorazową wypłatę, wynoszącą 25% zgromadzonych środków
 • pozostałe 75% oszczędności wypłacane w minimum 120 miesięcznych ratach

Zmniejszenie liczby rat, w których wypłacane będą pozostałe środki – w tym wypłata całej kwoty jednorazowo (czyli w 1 racie) – będzie się wiązać z koniecznością zapłaty podatku.

Źródło: www.mojeppk.pl

Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami, z chęcią pomożemy!
Kontakt
Nie masz jeszcze konta?
Zaadzwoń do nas pod nr
12 294 13 05,

napisz na adres
biuro@jobmangroup.pl

lub odwiedź naszą siedzibę
Kraków ul. Bociana 22A.
Formularz nie został wypełniony prawidłowo.
Popraw lub uzupełnij wyróżnione pozycje.